Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door inschrijving bij Crossfit westenwind verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.
Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

Crossfit westenwind en/of haar leiding en CrossFit trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
Crossfit westenwind en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.
De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
De deelnemer zal Crossfit westenwind en/of haar leiding en CrossFit trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.
Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opzegt, wordt deze automatisch met dezelfde periode verlengd.
Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen per e-mail te worden ingediend.
Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient per e-mail te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4 – HUISREGELS

De deelnemer dient zich te houden aan de door Crossfit westenwind gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.
Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Crossfit westenwind gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

ARTIKEL 5 – LESSEN

Crossfit westenwind behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
Op officiële of erkende feestdagen mag Crossfit westenwind de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.
Crossfit westenwind behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Crossfit westenwind te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Crossfit westenwind te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van Crossfit westenwind zal Crossfit westenwind geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO

Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Crossfit westenwind eenmaal per jaar worden verhoogd.
Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de deelnemer.
Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van Crossfit westenwind heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Crossfit westenwind

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

Crossfit westenwind verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Crossfit westenwind zijn opgenomen. Crossfit westenwind en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.
Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Crossfit westenwind te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Crossfit westenwind kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Crossfit westenwind beoordeeld en beslist.
Crossfit westenwind behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.